Opdracht

Inleiding

De toetsmatrijs is een tabel waarin u de verdeling van de opgaven aangeeft over twee dimensies: inhoudscategorieën en gedragscategorieën. Aan de linkerzijde staat de opsomming van de behandelde leerinhouden. Aan de bovenkant van de tabel zijn de gedragscategorieën vermeld. Helemaal rechts, in de kolom vragen, staat het percentage en het aantal vragen bij elke leerinhoud aangegeven. Onderaan de tabel is het aantal vragen bij elk gedragsniveau af te lezen.
Een uitgewerkte toetsmatrijs is de blauwdruk voor het schrijven van de opgaven voor de toets.

Hieronder volgen drie voorbeelden van uitgewerkte toetsmatrijzen.

Voorbeeld vmbo:
In de toetsmatrijs zijn de inhouden en de relatieve en absolute verdeling van de vragen uitgewerkt.
In het voorbeeld is voor de gedragsomschrijvingen gebruik gemaakt van de indeling van Miller (1990). De indeling in vier niveaus van bekwaamheid (weten, weten hoe, tonen en doen) wordt in het vmbo vaak gebruikt. De niveaus 'weten' en 'weten hoe' hebben betrekking op wat de leerling 'kent'. De niveaus 'tonen' en 'doen' verwijzen naar het 'handelen' van de leerling.
Naar omschrijving gedragscategorieën Miller.
Naar voorbeeld toetsmatrijs vmbo.

Voorbeeld tweede fase:
In de toetsmatrijs voor het vak economie is gebruik gemaakt van de gedragscategorieën van Bloom, zoals die in de tweede fase gehanteerd worden.
Naar omschrijving gedragscategorieën Bloom.
Naar voorbeeld toetsmatrijs tweede fase economie.

Voorbeeld moderne vreemde talen:
Voor de omschrijving van de inhouden maakt deze toetsmatrijs gebruik van de descriptoren van het Europees Referentiekader.
Naar voorbeeld toetsmatrijs moderne vreemde talen.

Opdracht

In deze module werkt u een toetsmatrijs uit voor uw vak in vijf stappen. Maak een keuze voor één of meedere exameneenheden, domeinen, vaardigheden of subdomeinen die u gaat toetsen. Voor de uitwerking van de toetsmatrijs maakt u gebruik van een lege toetsmatrijs

Vmbo leeg

Tweede fase leeg

Moderne vreemde talen leeg

Stappen
Stap 1
Welke inhouden komen in de toets aan bod?
Aandachtspunten:
  • Geef aan op welke onderdelen in het PTA de toets betrekking heeft.
  • Zorg ervoor dat de inhouden representatief zijn voor de behandelde leerinhouden.
Stap 2
Hoeveel procent van de vragen heeft betrekking op de inhouden?
Aandachtpunt:
  • Geef bij elke inhoudsomschrijving het percentage aan (het aantal vragen is 100%).
Stap 3
Hoeveel vragen in de toets gaan over elke inhoudsomschrijving?
Aandachtspunt:
  • Vermeld het absolute aantal vragen bij elke inhoud.
Stap 4
Is de toetsmatrijs in de vaksectie besproken en heeft de vaksectie die vastgesteld?
Aandachtspunt:
  • Leg de toetsmatrijs voor aan de vaksectie.
Stap 5
Is de toets in overeenstemming met de toetsmatrijs?
Aandachtspunt:
  • Nadat u de vragen voor de toets heeft geschreven en de toets heeft samengesteld, controleert u of de toets overeenkomt met de toetsmatrijs.