Opdracht

Inleiding

Voorafgaand aan de vaststelling van de definitieve cesuur (de norm) analyseert de vaksectie de toets en de reacties van de leerlingen op de toets. De analyse en de reacties kunnen tot gevolg hebben dat het totaal aantal te behalen punten op de toets een wijziging ondergaat. Bijvoorbeeld, in één van de toetsvragen is een fout geslopen. De score die met de betreffende vraag behaald kon worden, komt daardoor te vervallen, met gevolg dat de leerling minder punten op de toets kan behalen. Een wijziging in het aantal te behalen punten maakt een verschuiving noodzakelijk van de voorlopige cesuur. Wanneer de beantwoording van de vragen geen aanleiding geeft tot wijziging van de voorlopige cesuur, is de definitieve cesuur gelijk aan de voorlopige.

Hoe komt de vaksectie tot de voorlopige cesuur (norm) voor de toets? Om de voorlopige cesuur te kunnen bepalen gaat de vaksectie uit van wat een denkbeeldige leerling moet kennen en kunnen, om nog nèt een voldoende te behalen op de toets. Vervolgens geeft de vaksectie aan welk puntenaantal daarbij hoort. Dat puntenaantal markeert de standaard (norm) voor de betreffende toets. Het is niet de bedoeling dat u de standaard wijzigt bij tegenvallende resultaten. De standaard verliest daarmee zijn functie. Wijziging van de standaard is wel mogelijk wanneer de vaksectie besluit een vraag uit de toets te verwijderen.

Opdracht
Toelichting
In deze module gaat u eerst in twee stappen de norm (cesuur) bepalen en in de derde stap de toegekende puntenscores voor een toets omzetten in een cijfer.
Stap 1
Bepaal in de vaksectie de cesuur van de eerstvolgende toets met behulp van de methode zoals beschreven in de inleiding.
Wat moet de leerling minimaal beheersen voor het behalen van een 5,5?
Stap 2
Stel in de vaksectie het aantal punten vast dat de leerling moet behalen voor het nog nèt behalen van de het cijfer 5,5.
Stap 3
Nadat de toets is afgenomen en nagekeken, bespreekt u in de vaksectie de toets en de reacties van de leerlingen. Stel vervolgens de definitieve cesuur vast.